VORES OPGAVER

Østsjællands Museum er et statsanerkendt museum, der arbejder med nyere tids kulturhistorie og geologi.

 

Kalklandet er vores overordnede tema, som rummer den natur- og kulturhistorie, der findes i området, hvor kalken ligger tæt under overfladen. Inden for dette tema har koldkrigsfæstningen Stevnsfort, der ligger nedgravet i kalken, en fremtrædende plads.

 

Museet indsamler, registrerer, bevarer, forsker og formidler inden for den emnemæssige og geografiske
afgrænsning jf. Museumslovens § 15.

EJERSKAB

Østsjællands Museum er en selvejende institution. Museet modtager faste driftstilskud fra Stevns og Faxe kommuner samt fra staten.

Østsjællands Museum driver udstillingerne:

Geomuseum Faxe
Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Kulturmuseum Øst

samt formidler Stevns Klint Verdensarv

Ansvarsområde

Østsjællands Museum har ansvar for nyere tids kulturhistorie for Stevns og Faxe kommuner samt det geologiske ansvar for Stevns, Faxe, Vordingborg, Køge, Greve og Solrød kommuner.

Indsamling, forskning og formidling sker inden for museets geografiske, tids- og emnemæssige afgrænsning.

Museets indsamling koncentreres om Kalklandets geologi og kulturhistorie herunder koldkrigsfæstningen Stevnsfort.

MISSION & VISION

Østsjællands Museums mission er vores eksistensberettigelse. Museet driver og udvikler museumsvirksomhed med lokalt udgangspunkt i relevant lokalt, nationalt og internationalt perspektiv.

Museets virksomhed tager udgangspunkt i natur- og kulturhistorien i Stevns og Faxe kommuner og tillige naturhistorien i Vordingborg, Køge, Solrød og Greve kommuner.


Museumsvirksomheden har baggrund i indsamling, dokumentation og bevaring af vidnesbyrd indenfor museets kerneområder: kalkens geologi, kalkens kulturhistorie og Den Kolde Krig tillige med den almene lokale natur og nyere tids kulturhistorie med henblik på at bevare natur- og kulturarv og på at fastholde, skabe og formidle viden.


Museet vision er vores mål for fremtiden. Visionen er senest revideret i 2010.


Museet skaber forundring over og nyt perspektiv på livet og historien for alle gennem forskningsbaserede historier fortalt levende og vedkommende med udgangspunkt i autentiske lokaliteter.


Museet skaber, faciliterer og fastholder viden om den særegne lokale natur- og kulturarv i nationalt og internationalt perspektiv i formaliserede samarbejder med relevante museer og forskningsinstitutioner.


Museet indgår aktivt i videnscentre omkring museets tre lokalitetsbestemte satsningsområder:

• Kalkens geologi
• Den Kolde Krig
• Kalkens kulturhistorie


Museet er kendt for høj kvalitet indenfor de museumsfaglige arbejdsområder og for at arbejde målrettet, innovativt og med entusiasme.


Museet danner videnskabelig og formidlingsmæssig basis for Stevns Klint som UNESCO Verdensarv.

PLANARBEJDE

Ifølge Museumsloven (KUAS) skal statsanerkendte museer i samarbejde med plan- og fredningsmyndigheder virke for at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.

 

Østsjællands Museum foretager kontrol i høringsfasen vedrørende det offentliggjorte planmateriale, og vi kan gennemføre undersøgelses- og dokumentationsopgaver indenfor vores ansvarsområde. Formålet er at sikre, at der tages hensyn til væsentlige bevaringsværdier.

 

I praksis vil det sige, at Østsjællands Museum gennemlæser forslag til lokal- og kommuneplantillæg i offentlig høring – og eventuelt indgiver kommentar.

 

Når bevaringsværdige byggerier – eller bygninger, der er omfattet af en bevarende lokalplan – skal ombygges/nedrives, foretager Østsjællands Museum om muligt arkivalsk kontrol samt besigtigelse. Derefter indgiver vi eventuel indsigelse/udtalelse.

 

Ved jordarbejder i Stevns og Faxe kommuner kan bygherrer kontakte museerne.dk.

INDSAMLING

Nærværende indsamlings- og dokumentationspolitik danner rammen for det indsamlings- og dokumentationsarbejde, som Østsjællands Museum udfører indenfor rammerne af sin museale virksomhed.


Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i henhold til Museumslovens bestemmelser samt i henhold til Kulturstyrelsens retningslinier.

Indsamlings- og dokumentationsarbejdet på Østsjællands Museum sker i øvrigt i henhold til ICOMs museumsetiske regler.


Formålet, organiseringen og formen i Østsjællands Museums indsamlings- og dokumentationsarbejde er præciseret i museets Strategi for sikring af natur- og kulturarven. Konkrete initiativer og prioriteringer fastlægges i museets fireårige arbejdsprogrammer samt i projektbeskrivelser.

VisionMuseet skaber forundring over og nyt perspektiv på livet og historien for alle gennem forskningsbaserede historier fortalt levende og vedkommende med udgangspunkt i autentiske lokaliteter.


Målsætningen for Østsjællands Museums sikring af natur- og kulturarven er gennem en forskningsbaseret anlæggelse af repræsentative samlinger og dokumentation at sikre autentisk og veldokumenteret natur- og kulturarv for eftertiden, som gennem forskning og formidling kan udvikle og bidrage med væsentlig ny viden og erkendelse indenfor museets ansvarsområder med henblik på dels museets opgavevaretagelse og dels med henblik på målrettet at bidrage til en relevant national og international sikring af natur- og kulturarven.

Østsjællands Museum har identificeret fire særlige fokusområder for sit indsamlings- og dokumentationsarbejde. Museets indsamling og dokumentation sker indenfor disse fire områder.


Satsningsområdet ”Kalkens geologi”


Satsningsområdet begrundes i, at der indenfor Østsjællands Museums geografiske ansvarsområde findes Danmarks største kalklokaliteter, der alle er af internationalt format, heriblandt Stevns Klint, som er kandidat til UNESCO verdensarv. Samtidig råder museet over enestående samlinger i international klasse af fossiler med relation til kalkforekomsterne.


Målsætningerne for den museumsfaglige indsats omkring satsningsområdet er at sikre, udforske og formidle naturarven gennem genstande og fast naturarv i et nationalt og internationalt perspektiv. Museet ønsker gennem denne indsats at bidrage til publikums oplevelse og forståelse af de geologiske forekomster samt bidrage til publikums erkendelse af Jordens og livets opståen og foranderlighed.


Indsamlingen indenfor fokusområdet omfatter geologiske materialer – og særligt fossiler – fra museets ansvarsområde. Dokumentationen omfatter særligt geologiske strukturer i museets ansvarsområde. Der foretages i begrænset omfang en perspektiverende indsamling og dokumentation.


Satsningsområdet ”Den Kolde Krig”


Satsningsområdet begrundes i, at Stevnsfort gennem hele Den Kolde Krig blev udbygget og med sine fem dele er karakteristisk for det danske militære forsvar i hele perioden. Museets geografiske arbejdsområde omfatter endvidere en række andre repræsentative militære anlæg fra perioden.


Målsætningerne for den museumsfaglige indsats omkring satsningsområdet er at sikre, udforske og formidle Den Kolde Krigs kulturarv gennem autentiske genstande og kulturmiljøer i et lokalt, regionalt, nationalt og internationalt perspektiv. Museet ønsker gennem denne indsats at bidrage til publikums oplevelse og forståelse af den Kolde Krigs betydning for vores samfund samt bidrage til publikums erkendelse af at Den Kolde Krig var allestedsnæværende og påvirkede enhver.


Indsamlingen indenfor fokusområdet omfatter særligt autentiske genstande og materialer fra Stevnsfort og fra det militære og civile beredskab i museets ansvarsområde. Dokumentationen omfatter særligt beretningsmaterialer og kulturmiljøer indenfor museets ansvarsområde eller med tilknytning til museets ansvarsområde. Der foretages i begrænset omfang en nationalt og internationalt perspektiverende indsamling og dokumentation.


Satsningsområdet ”Kalkens Kulturhistorie”


Satsningsområdet er begrundet i, at ansvarsområdets unikke geologi med store kalkforekomster har givet ophav til en helt særegen kulturhistorie, hvor betydningen af lokal råstofbrydning er et helt usædvanligt tydeligt element i den lokale industri, arkitektur, infrastruktur, turisme og kysthistorie mv.


Målsætningerne for den museumsfaglige indsats omkring satsningsområdet er at sikre, udforske og formidle kalkens kulturhistorie gennem genstande og autentiske kulturmiljøer i et lokalt, regionalt og nationalt perspektiv. Museet ønsker gennem denne indsats at bidrage til publikums oplevelse og forståelse af den kalkbrydningens betydning for det lokale samfund som et spejl af den nationale samfundsudvikling i nyere tid og bidrage til publikums indsigt i blandt andet industri- og bygningshistorien.


Indsamlingen indenfor fokusområdet omfatter særligt autentiske kulturhistoriske genstande og materialer fra. Dokumentationen omfatter særligt beretningsmaterialer og kulturmiljøer indenfor museets ansvarsområde eller med tilknytning til museets ansvarsområde. Der foretages i begrænset omfang en regionalt og nationalt perspektiverende indsamling og dokumentation.


Området ”Nyere tids historie i et lokalt perspektiv”


Museet råder over en samling bestående især af kulturhistoriske genstande fra 1700-tallet og frem, med hovedvægt på tiden 1850-1950 og på det geografiske område, der dækker de nuværende Stevns og Faxe kommuner. Genstandene stammer fra både købstad-, gods- og landbo- og stationsbymiljøer og består af værktøj, husgeråd, redskaber og indbo. Samlingen formidles særligt fra Stevns Museum og fra Haslev Museum. Museet ejer en skolebygning fra 1600-tallet (Rasmus Svendsens skole, Faxe) samt interiør i en lejet skolebygning fra 1700-tallet (Lille Heddinge Rytterskole).


Målsætningen for det museumsfaglige arbejde er at sikre og formidle områdets lokale kulturhistorie til et primært lokalt publikum – herunder skoler som et bidrag til en lokal identitetsopfattelse.


Der sker i øjeblikket kun en meget begrænset indsamling indenfor området. Dokumentationen indenfor området sker særligt med henblik på kulturmiljøer indenfor museets ansvarsområde.

Indsamlingen og dokumentationen ved Østsjællands Museum sker med henblik på at supplere museets forskellige samlingstyper.


• Natur- og kulturarvssamlinger, som omfatter effekter og tilhørende dokumentationsmaterialer med henblik på sikring af natur- og kulturarven for eftertiden indenfor museets ansvarsområder.
• Formidlingssamlinger, som omfatter effekter og andre materialer med henblik på formidling eller perspektivering af museets satsningsområder.
• Forskningssamlinger, som omfatter geologiske eller andre naturhistoriske materialer, som anvendes i museets forskning.
• Dokumentationssamlinger, som omfatter dokumentationsmaterialer med henblik på perspektivering af museets forskning og formidling.

Brugssamlinger, som omfatter effekter og andre materialer, som aktivt indgår i museets bevarings- eller formidlingsarbejde.

Museet prioriterer forsknings- eller undersøgelsesbaseret aktivt opsøgende indsamling, der kan sikre indsamlingen af autentiske, udsagnskraftige og formidlingsegnede genstande og dokumentationsmaterialer indenfor museets satsningsområder og særlige fokusområder. Der lægges i denne indsamling særlig vægt på, at indsamlingen skal understøtte museets forsknings- og formidlingsmæssige målsætninger.


Museet prioriterer forsknings- eller undersøgelsesbaserede indsamlings-aktiviteter, som kan bidrage til en relevant national eller international perspektivering af museets satsningsområder og bidrage til en nationalt eller internationalt væsentlig kultur- eller naturbevaringsindsats, som har et klart forsknings- eller formidlingsmæssigt sigte. Iværksættelsen af sådanne aktiviteter sker i dialog og eventuelt i samarbejde med de relevante øvrige fagmuseer og myndigheder.


Museet skal inden indsamling afsøge mulighederne for at supplere eller helt erstatte den tiltænkte indsamling gennem sit dokumentationsarbejde.


Genstandes videnskabelige og formidlingsmæssige værdi skal inden indsamling sammenholdes med en økonomisk vurdering i forhold til de forventede omkostninger til konservering, bevaring og opbevaring for eftertiden.


Effekter og dokumentationsmaterialer må kun modtages af – eller efter forudgående aftale med – den relevante faginspektør ved museet.

Optagelse af effekter i museets natur- og kulturarvssamlinger kan kun ske efter godkendelse af museets direktør.


Museet kan kun i særlige tilfælde modtage anonymt afleverede effekter og materialer.


Museet kan kun i særlige tilfælde modtage effekter eller materialer, der er behæftet med klausuler.


Museet skal ved indsamling sikre sig, at indsamlede genstande har lovlig adkomst i henhold til dansk ret og internationale konventioner om sikring af natur- og kulturarven, og at genstandenes proveniens er fremskaffet således, at ulovligt materiale indtages i samlingerne.

I forbindelse med Østsjællands Museums indsamling og dokumentation af naturarven gælder en række særlige forhold.


Ved indsamling eller modtagelse af naturhistoriske materialer, som kan anses som Danefæ videregives disse materialer til Statens Naturhistoriske Museum i henhold til Museumslovens bestemmelser.


Museet tilstræber i sit forskningsbaserede indsamlings og dokumentationsarbejdet indenfor sine naturhistoriske ansvarsområder at være aktivt opsøgende indenfor de erklærede indsamlingsprogrammer. Som følge af arbejdsområdets særlige karakter og metoder er en målrettet aktivt opsøgende indsamlings- og dokumentationsmåde vanskelig.


Museet tillader i sin naturhistoriske indsamling en højere grad af passiv indsamling af materialer, som tilbydes til museet af enkeltpersoner eller myndigheder. Museet tilsikrer imidlertid, at denne indsamling i al væsentlighed sker indenfor rammerne af museets erklærede indsamlingsprogrammer.


Ved passiv indsamling indenfor naturarven skal museet i yderligere grad tilsikre, at de indsamlede materialer har en lovlig adkomst.


Museet kan i forsknings- eller dokumentationsøjemed anlægge midlertidige samlinger af naturhistoriske materialer, som efter afsluttet forskning og dokumentation kasseres.


Dokumentations- og registreringsarbejdet indenfor naturarven skal ske efter aftale med Statens Naturhistoriske Museum samt i henhold til gældende internationale standarder for dokumentation af den faste og løse naturarv.

I forbindelse med Østsjællands Museums indsamling og dokumentation af kulturarven gælder en række særlige forhold.


Aktiv indsamling


Museet baserer sin kulturhistoriske nyindsamling på klart formulerede og afgrænsede aktivt opsøgende indsamlingsprogrammer, som skal understøtte museets kulturbevaring og formidling indenfor museets erklærede satsningsområder. Museets indsamling og dokumentation skal i videst muligt omfang være aktivt opsøgende.


Den aktive indsamling kan bestå i egentlig opsøgende virksomhed, hvor museet anmoder borgere eller myndigheder om overdragelse af konkrete enkeltgenstande eller grupper af enkeltgenstande samt dokumentationsmaterialer indenfor museets erklærede indsamlingsprogrammer.


Den aktive indsamling kan samtidig bestå i efterlysning blandt borgerere eller myndigheder af konkrete genstande eller typer af genstande og dokumentationsmaterialer, som understøtter kulturbevaringen, forskningen og formidlingen af erklærede indsamlingsprogrammer. Her vil museet typisk blive tilbudt genstande af privatpersoner eller myndigheder, som henvender sig til museet, og museet vil i den sammenhæng vurdere, hvorvidt den enkelte genstand er relevant for museets samlinger i forhold til museets indsamlingsprogrammer.


Endeligt kan den aktive indsamling bestå i opsøgende virksomhed med henblik på at udpege (øremærke) ønskede genstande eller dokumentationsmaterialer, som museet ønsker at dokumentere in situ og eventuelt på et senere tidspunkt ønsker at kunne optage i sine samlinger med henblik på at supplere erklærede indsamlingsprogrammer.


Passiv indsamling


Ved passiv indsamling forstås privatpersoners eller myndigheders tilbud om overdragelse af genstande eller dokumentationsmaterialer, som sker uden at museet forudgående har opsøgt eller efterspurgt den pågældende genstand som en del af sine erklærede indsamlingsprogrammer.


Ved tilbud om genstande eller materialer, som kan betragtes som passiv indsamling, vurderer museet i hvert enkelt tilfælde hvorvidt de pågældende materialer understøtter eller perspektiverer museets erklærede indsamlingsprogrammer. Sådanne materialer optages kun i museets samlinger, såfremt de er omfattede af indsamlingsprogrammerne.


I særlige tilfælde kan museet blive tilbudt materialer, som kan anses som så centrale for kulturbevaringen, forskningen eller formidlingen af museets erklærede satsningsområder, at det kan motivere formuleringen af et nyt indsamlingsprogram. Formuleringen af nye indsamlingsprogrammer kan kun ske efter indstilling fra faginspektøren og efter godkendelse af museets direktør.


Undtaget er tilbud om overdragelse af materialer, som museet umiddelbart vurderer at være danefæ eller danekræ, og som museet altid skal modtage med henblik på videre overdragelse til relevante myndigheder.


Museet ønsker generelt at reducere omfanget af passiv indsamling


Den Kolde Krig


Indenfor museets satsningsområde og erklærede indsamlingsprogrammer vedrørende Den Kolde Krig gælder videre en række særlige forhold.


Museet kan modtage effekter og materialer, som ikke har lovlig adkomst, eller som overdrages museet anonymt, idet de er omfattet af Statens eller tredje magts ejendom eller af gældende lovgivning vedrørende statens sikkerhed. Museet anmoder efter aftale Forsvarets Materieltjeneste, Beredskabsstyrelsen eller Forsvarets Efterretningstjeneste om overdragelse til ejendom af sådanne effekter eller materialer.


Museet kan modtage effekter eller materialer, der er behæftet med klausuler af hensyn til statens sikkerhed, Danmarks forhold til fremmede magter eller Danmarks overholdelse af internationale konventioner og aftaler. Sådanne klausuler vil typisk omfatte en tilbageleveringspligt ved kassation eller krav om løbende tilsyn. Dokumentationsarbejde indenfor det kulturhistoriske område skal ske i henhold til Dansk Museums Dokumentations Standard samt i henhold til gældende internationale standarder for dokumentation af den faste og løse kulturarv.

Østsjællands Museum bidrager i sin sikring af natur- og kulturarven til den nationale og internationale natur- og kulturbevaring. Museet afstemmer derfor afgrænsningen og formuleringen af sine satsningsområder og indsamlingsprogrammer med relevante danske og internationale museer og myndigheder med henblik på optimering af museernes faglige ressourceudnyttelse og med henblik på at modvirke dobbeltindsamling.


Museet indgår i denne sammenhæng formaliserede samarbejder og partnerskaber omkring forskning, indsamling, bevaring og formidling indenfor de relevante satsningsområder.

Disse fremgår af museets arbejdsplan og strategi for sikring af natur- og kulturarven.

Nærværende indsamling og dokumentationspolitik er godkendt af direktøren for Østsjællands Museum og er senest revideret i september 2013.


Indsamlings- og dokumentationspolitikken revideres efter behov, så den til enhver tid afspejler aktuelle krav og retningslinier. Politikken revideres endvidere i henhold til revision af museets strategiske planlægning.

FORMIDLING

Formidlingen på Østsjællands Museum tager udgangspunkt i egnens faste natur- og kulturarv, og perspektiverer denne i et nationalt eller globalt perspektiv. Museet udnytter, at det autentiske kulturmiljø og naturen udgør den stærkeste formidlingsramme for museets engagerede formiling.


Mundtlig formidling er prioriteret i alle museets udstillinger og således modtager ca. 70 % af de 50  – 60.000 årlige museumsgæster direkte mundtlig formidling. De senere år har museet udviklet digitale tilbud herunder audioguides og podcast.


Museet arbejder for at udvikle en formidling af Stevns Klint, så den lever op til klintens format som geologisk lokalitet i absolut verdensklasse og som UNESCO Verdensarv.

Museets stærke fagligheder inden for meget forskellige fagområder betyder et inspirerende udviklingsforum for inspektører og formidlere. Museets forskere er tæt på formidlingen og det gør vejen fra forskning til formidling er kort.


Museet besøges årligt af mellem 150-200 skoleklasser og har en række gode grundtilbud med udgangspunkt i autentiske lokaliteter. Museets tilbud til skoler er yderligere under udvikling.

Museets formidling fokuserer på satsningsområderne Kalkens geologi, Den Kolde Krig og Kalkens kulturhistorie.

SAMARBEJDE

Museet afsøger løbende samarbejder med de relevante partnere for at sikre faglig bæredygtighed og for at sikre en afstemt og fokuseret opgavevaretagelse. Gennem samarbejder opnås en højere effekt af museets indsats. Karakteren af museets faglige emneområder betyder, at de naturlige samarbejdspartnere ikke er nabomuseerne. Museets primære faglige samarbejdspartnere er:

• Langelands Museum (Koldkrigsmuseum Langelandsfort). Der er indgået formaliseret samarbejdsaftale omkring opgavevaretagelsen herunder en kvalificeret arbejdsdeling omkring indsamling, dokumentation, forskning og formidling.

• Statens Naturhistoriske Museum samt øvrige naturhistoriske museer. Der er indgået samarbejde formaliseret i partnerskabspapir omkring varetagelse af museale opgaver (dvs. samlingsvaretagelse, registrering, forskning og formidling)

• Krigsmuseet under Nationalmuseet. Østsjællands Museum deltager i et forskningsnetværk omkring Den Kolde Krig.

• Københavns Universitet, Institut for Geografi og Geologi. Der er indgået formaliseret samarbejdsaftale omkring forskning og formidling.

• Københavns Universitet, SAXO-instituttet. Der er indgået formaliseret samarbejdsaftale omkring forskning og formidling.

• Kulturstyrelsen: Der er indgået formaliseret samarbejde omkring Den Kolde Krigs monumenter.

• Geocenter Møns Klint: Østsjællands Museum yder geologfaglig bistand.

• Ad hoc samarbejder med forsknings – og museumsinstitutioner i ind- og udland.


Det mangeårige samarbejde med Museerne Vordingborg omkring forvaltningsarbejde, nyere tids kulturhistorie og magasinopgaver pågår fortsat med de fusionerende Museerne Vordingborg og Køge
Museum og er under videre udvikling.


Museet indgår yderligere i en lang række samarbejdsrelationer omkring f.eks. formidlingsprojekter, skoletjeneste, konservering, it samt pleje af grønne områder.


Museet har løbende fælles tiltag med de lokale turismeaktører om markedsføring og udvikling af pakkeløsninger. Samarbejdet er ikke en del af museets lovbundne arbejde, men udgør en del af museets markedsføringsindsats og formidlingsmæssige profilering.


Museet søger løbende at indgå i nye relevante samarbejdsrelationer med henblik på at opnå den højest mulige kvalitet i sit arbejde med en optimeret ressourceudnyttelse.

STEVNS KLINT SOM VERDENSARV

Stevns Klint blev i juni 2014 UNESCO Verdensarv, fordi klinten indeholder spor fra en af de vigtigste perioder i livets udvikling. I Stevns Klint kan man se sporene af det asteroidenedslag, der ramte Jorden og medførte global katastrofe og massedød. Dramaet udløste en af de største kriser i livets historie, og mange livsformer uddøde – heriblandt dinosaurerne.


Stevns Klint er kendt i hele verden, og stykker af klinten findes udstillet på udenlandske museer. I Danmark derimod er klintens historie næsten ukendt, og sammenlignes ofte misvisende med den nærliggende Møns Klint, hvis storslåethed skyldes en helt anden historie om istidernes kræfter.

Optagelsen af Stevns Klint på listen til UNESCOs Verdensarv sætter således fokus på en nærmest overset dansk naturperle i verdensklasse.

De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv optages på den internationale liste, World Heritage List (på dansk Verdensarvslisten). På listen findes bla. Pyramiderne, Den Kinesiske Mur og Grand Canyon.


Verdensarvskommissionen administreres af FN’s organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. UNESCO har opstillet en række krav til Verdensarv og i en særlig rapport over geologiske værdier efterlyses særligt:


• Lagrækkefølger, der dokumenterer nøgle-begivenheder af Jordens historie
• Fysiske beviser for meteor nedslag og de store ændringer, disse har medført, f.eks. masseuddøen


Stevns Klint opfylder begge disse kriterier.


I Danmark er Kulturstyrelsen den ansvarlige myndighed for Verdensarv og har samarbejdet med Stevns Kommune og Østsjællands Museum om at udarbejde ansøgningen om optagelse på Verdensarvslisten.


En ansøgning skal ikke bare dokumentere, at en lokalitet er af ”enestående universel betydning”, men skal også dokumentere tilstrækkelig beskyttelse og tilgængelighed, og formidling af lokaliteten indgår som en vigtig del af ansøgningen.

Stevns Klint rummer en nøglebegivenhed i Jordens historie, da den indeholder sporene af et meteornedslag, der for 66 millioner år siden ramte Jorden, og medførte global katastrofe og massedød. Det var to amerikanske forskeres prøver fra Stevns Klint, der dannede grundlaget for teorien om, at et meteornedslag var årsag til den store katastrofe og dermed til dinosaurernes uddøen. Teorien har været siden været heftigt diskuteret, og det har været med til at øge Stevns Klints internationale berømmelse.

 

Da katastrofen var global, findes der lokaliteter med den spændende grænse fordelt over hele Jorden. I alt findes ca. 500 steder, hvor grænsen kan erkendes. I Danmark findes grænsen ud over på Stevns også i nogle små lokaliteter i Nordjylland, hvor den dog kun kan erkendes af specialister. På de andre danske kalklokaliteter er lagene enten ældre (som fx Møns Klint) eller yngre (som f.eks. Faxe Kalkbrud) og rummer derfor ikke grænselaget.


At Stevns Klint virkelig er det bedste sted i Verden at se og studere denne dramatiske periode i Jordens og livets historie har Østsjællands Museum dokumenteret i en videnskabelig rapport udført i samarbejde med Geologisk og Geografisk Institut, Københavns Universitet og med støtte fra Kulturstyrelsen. Rapporten lægger vægt på, at grænsen er let at se for det utrænede øje, at der er skrevet over 150 videnskabelige artikler om klinten og en lang række andre parametre.

Stevns Klint blev i januar 2010 officielt optaget på kandidatlisten efter indstilling fra Kulturstyrelsen.

 

Efterfølgende gik Østsjællands Museum i gang med at skrive den formelle ansøgning ifølge de strenge formelle krav fra UNESCO, mens Stevns Kommune udarbejdede den forvaltningsplan, som udgør en obligatorisk del af ansøgningsmaterialet.

Det er en væsentlig del af forvaltningsplanen at inddrage lokale og netop dette arbejde har været spændende og givende.

 

Ansøgningen om optagelse af Stevns Klint på Verdensarvslisten blev underskrevet af Kulturminister Uffe Elbæk og afleveret til UNESCO i Paris i februar 2012.

 

Ansøgningen er blevet sendt videre til eksperter fra IUCN (International Union for Conservation of Nature) som efter et besøg på Stevns Klint udarbejder en rapport til UNESCO. Besøget fandt sted 18.-20. september 2013.

 

Verdensarvskomiteen mødes årligt og bedømmer ansøgninger. I 2014 blev Stevns Klint optaget på listen over verdensarv.

ADRESSE

Østsjællands Museum
Rådhusvej 2
4640 Faxe

KONTAKT

museum@oesm.dk


+45 56502806


Telefonen er åben
mandag til fredag
fra kl. 9 til 12.